តោះយើងរកលុយតាម YouTube ជាមួយគ្នា!

ពួកយើងនឹងនាំបងប្អូនរៀនរកលុយតាម YouTube ឬក៏ការក្លាយជា YouTuber ដោយចាប់ផ្តើមពី ចំណុចដំបូងរហូតដល់ពេលបើកលុយពី YouTube តែម្តង។ Continue reading តោះយើងរកលុយតាម YouTube ជាមួយគ្នា!

អាថ៌កំបាំងមួយនៃភាពជោគជ័យ

មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់បានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត ជាពិសេសនោះគឺភាពជោគជ័យខាងការងារ ឬមុខជំនួញជាដើម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកអាល់បឺត អែងស្តែង (Albert Einstein) បានលើកឡើងខុសពីនេះ។ Continue reading អាថ៌កំបាំងមួយនៃភាពជោគជ័យ