គោលការណ៍ទី២ដែលនាំឲ្យកាហ្វេ Starbucks ជោគជ័យ

ការយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងហាង មិនថាផ្នែកដែលអតិថិជនមើលឃើញ ឬមើលមិនឃើញក៏ដោយ គឺជាគោលការណ៍សំខាន់ដែល Starbucks អនុវត្តរាល់ថ្ងៃ។ Continue reading គោលការណ៍ទី២ដែលនាំឲ្យកាហ្វេ Starbucks ជោគជ័យ