របៀបបញ្ជាក់ Channel YouTube របស់អ្នកដើម្បីអាចស្នើសុំរកលុយបាន

មុននឹងយើងស្នើសុំរកលុយតាម YouTube យើងត្រូវតែបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ Channel YouTube យើងជាមុនសិន។ ការបញ្ជាក់នេះ គឺវាមានភាពងាយស្រួលបំផុត តាមរយៈការបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។ Continue reading របៀបបញ្ជាក់ Channel YouTube របស់អ្នកដើម្បីអាចស្នើសុំរកលុយបាន